امید اشکانی جمعه 3 اسفند 1397 11:00 ب.ظ نظرات ()
ارزیابی انطباق چیست ؟
ارزیابی انطباق به این مفهوم است که فرآورده ها، خدمات، فرایندها، سیستم ها و اشخاص ویژگی های مشخص شده و تعیین شده را تامین می نمایند. در ارتباط با نوع فراورده، سیستم و معیارهای مورد آزمون، ممکن است نیاز باشد که قانون گزاران نحوه اجرای ارزیابی انطباق را بوسیله تهیه کننده، خریدار، قانون گزار و یا توسط یک نهاد مستقل، ارزیابی را انجام دهند. ممکن است قوانین و مقررات  تعیین کننده این باشند که کدام یک از این اعضا و تشکیلات فعالیت ارزیابی انطباق مورد نظر را با سطح خطری مشخص را انجام دهند. ارزیابی انطباق می تواند صدور گواهینامه یا اعلام نیاز به بر طرف کردن مغایرت ها و یا عدم صدور گواهی نامه منجر شود. ارزیابی انطباق شرایط مختلفی دارد که می تواند به صورت زیر انجام شود: 

الف : ارزیابی انطباق شخص اول 
این ارزیابی در زمانی صورت می گیرد که یک شخص و یا سازمانی که فراورده ای را تولید کرده با توجه به اظهار تهیه کننده به انطباق با نتایج آزمون حاصل از آزمایشگاه خود یا از خود آزمایشگاه دیگر یا خارج از محدوده ثابت می کند که آزمون فراورده های تهیه کننده با استانداردهای مورد نظر مطابق است .

ب : ارزیابی بر انطباق شخص دوم
این ارزیابی در زمانی صورت می گیرد که شخص یا سازمانی که دارای کاربری نظیر نهادهای مدارک دهنده می باشد با آزمون های مشاهده ای یا انجام سایر تصدیق ها با استاندارها، مستقیما بر روی نمونه های اصلی، یا از میان بازرسی و نظارت بازار یا هردو انجام می گیرد.

پ : ارزیابی انطباق شخص سوم 
زمانیکه یک نهاد  ارزیابی انطباق مستقل، بازرسی و آزمون فراورده یا سیستم با استانداردها را تائید می کند.نتایج، حقوق انحصاری نهاد ارزیابی انطباق و تهیه کننده می باشد. به هر حال این نتایج ممکن است در صورت لزوم برای قضاوت مسئولین تهیه شود. مسئول قانون گزاری ممکن است در زمانیکه فعالیت های ارزیابی انطباق را به تنهایی انجام می دهد به عنوان شخص سوم مورد ملاحظه قرار گیرد.
در بعضی موارد قانون گزاران آرزو می کنند که در نتایج ارزیابی انطباق سطح اطمینان بیشتری را داشته باشند. این مورد ممکن است مقررات فنی خاصی را نیازمند باشد که کفایت ارزیابی انطباق را که به طور رسمی مشخص شده را نیز شامل گردد. چنین کفایت و شایستگی ممکن است از میان سایر وسایل از طریق تائید صلاحیتتوسط یک نهاد مستقل تائید صلاحیت که اغلب توسط دولت ایجاد می گردد احراز گردد. 
در جدول زیر نمونه هایی از انواع مستندات ارزیابی انطباق مثال هایی از مستندات ارزیابی انطباق از ایزو و IEC در جدول زیر ارائه شده است .
 Capture.jpg