در بسیاری از سازمان ها، پس از جاری سازی استانداردهایی نظیر ISO 9001:2015 (برای مطالعه بیشتر این استاندارد کلیک کنید) یا IATF 16949 (برای مطالعه بیشتر این استاندارد کلیک کنید)  نیاز به سیستم هایی است که بتوانند پیاده سازی صحیح آنها را صحه گذاری کنند. 

در بین تمامی استانداردها، استاندارد ISO 19011 راهنمایی هایی در مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی های سیستم مدیریت زیست محیطی و نیز رهنمودهایی در مورد شایستگی ممیزان سیستم های مدیریت و کیفیت و زیست محیطی ارائه می کند.


این استاندارد برای تمامی سازمان هایی که نیاز به اجرای ممیزی های داخلی یا بیرونی سیستم های مدیریت کیفیت و یا مدیریت زیست محیطی، یا مدیریت کردن یک برنامه ممیزی دارند کاربرد دارد. به کارگیری این استاندارد برای دیگر انواع ممیزی اصولا امکان پذیر است مشروط بر آن که در چنین مواردی به تعیین شایستگی های مورد نیاز اعضای تیم ممیزی توجه خاص مبذول شود.

مشخصه های ممیزی با اتکا به تعدادی اصول توصیف می شود. این اصول ممیزی را به ابزاری اثربخش و قابل اطمینان برای پشتیبانی از خط مشی ها و کنترل های مدیریت مبدل می سازد که سازمان می تواند بر مبنای اطلاعات فراهم شده از آن، در جهت بهبود عملکرد خود اقدام نماید. پیروی از این اصول پیش نیازی ضروری برای ارائه ی نتیجه گیری کافی و مرتبط از ممیزی و فراهم آوردن این امکان است که ممیزانی که مستقل از یکدیگر کار می کنند در شرایط مشابه به نتایج مشابه دست یابند.

برای دانلود متن استاندارد ISO 19011 کلیک کنید. 

برای دانلود متن فارسی ISO 19011 منتشر شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کلیک کنید.