امید اشکانی دوشنبه 8 بهمن 1397 09:36 ب.ظ نظرات ()

گاز طبیعی فشرده كه به عنوان سوخت در خودروها به كار می رود تا فشار  200 bar فشرده می شود.وجود فشار بالا در سیستم سوخت رسانی این خودروها و تجهیزات مرتبط با آ نها نظیر تجهیزات سوختگیری و كمپرسورها، این نیاز را ایجاد می كند كه الزامات ایمنی بالایی در این تجهیزات رعایت شود. در ایران به موازات توسعه این صنعت توجه به تدوین استانداردها و مقررات و نیز كیفیت و ایمنی آغاز شده و تعداد قابل توجهی استاندارد مرتبط با به CNG وضعیت استاندارد ملی در آمده است. سازمانهای بین المللی كه در این زمینه فعالیت دارند CEN و ISOمی باشند كه هر كدام از كمیته های فنی مسئولیت  تدوین یك مجموعه استاندارد مرتبط با یك موضوع را به عهده دارند.

Ch_2_11_Fig5_V1.jpg

این استاندارد یک استاندارد  بین المللی  در خصوص طراحی، روابطی را ارائه نمی كند، بلكه الزاماتی را توصیه می كند كه با استفاده از این الزامات كفایت طراحی تأیید می شود. این استاندارد شامل كلیات زیر می باشد:

1- الزامات مواد مورد استفاده در ساخت مخزن شامل رزین، الیاف، آستری و نافی فلزی

2- الزامات طراحی شامل فشار آزمون( 1/5برابر فشار كاری(،

3-الزامات ساخت مخزن، شامل چگونگی ساخت آستری، نحوه و شرایط الیاف پیچی روی مخزن، نحوه و شرایط پخت مخزن، كنترل كیفیت رزوه های نافی و محافظت مخزن در برابر شرایط محیطی.

4- الزامات آزمون مخزن، این استاندارد بیشترین توجه را به آزمون های محصولات دارد. به عبارتی چنانچه مخزن ساخته شده بتواند آزمونهای پیش بینی شده در این استاندارد را با موفقیت پشت سر بگذارد آنگاه الزامات چندگانه برآورده شده و كفایت طراحی تأیید میگردد.

برای دانلود استاندارد ISO 11439 کلیک کنید.