امید اشکانی یکشنبه 30 دی 1397 08:48 ب.ظ نظرات ()

موفقیت پایدار، براساس توانمندی یک سازمان در تامین نیازها و انتظارهای مشتریان و سایرطرف های ذی نفع در مدت طولانی و به روشی متعادل و متوازن حاصل میشود. موفقیت پایدار ؛ میتواند با مدیریتی اثر بخش از طریق آگاهی از محیط سازمان ، یادگیری و به کارگیری درست پروژه های بهبود ، نوآوری و یا هر دو به دست آید.

استاندارد بین المللی ISO 9004 ، تمرکز گسترده تری نسبت به ISO 9001 در حوزه مدیریت کیفیت دارد و با تاکید بر نیازها و انتظارهای تمام ذینفعان مرتبط ، راهنمایی برای نگرش سیستماتیک و بهبود مستمر عملکرد جامع سازمان محسوب میشود.

برای مطالعه و دریافت رایگان استاندارد ISO 9001:2015 کلیک کنید. 

استاندارد بین المللی ایزو 9004 ، متناسب با ISO 9001 و نیز سایر استانداردهای سیستم مدیریتی می باشد .چنین استانداردهایی مکمل هم هستند و میتوانند به طور مستقل نیز به کار گرفته شوند.

پیوست استاندارد ایزو 9004 ، یک مدل خودارزیابی برای سازمان ها معرفی می نماید که میتواند نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی؛ سطح بلوغ عملکرد سازمان را تعیین و فرصت های بهبود و نو آوری را شناسایی نماید.

این استاندارد رهنمودهایی بذرای سازمان ها در محیط های پیچیده، پر مطالبه و مدام در تغییر، به منظور کمک به دستیابی موفقیت پایدار از طریق رویکرد مدیریت کیفیت ارائه می کند.

موفقیت پایدار یک سازمان از طریق توانایی آن در برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان خود و سایر طرف های ذینفع، در بلند مدت و به صورتی متوازن، محقق می شود. این استاندارد خود ارزیابی را به عنوان ابزاری مهم برای بازنگری سطح بلوغ سازمانی شامل رهبری، راهبرد، سیستم مدیریت، منابع و فرآیندهای آن ترویج می کند تا نقاط قوت، ضعف و فرصت هایی برای بهبود و نوآوری و یا هر دو را شناسایی نماید.

این استاندارد نسبت به استاندارد ISO 9001 تمرکز گسترده تری بر کیفیت دارد و به نیازها و انتظارات کلیه طرف های ذینفع مرتبط پرداخته و برای بهبود سیستماتیک و مداوم عملکرد کلی سازمان، راهنمایی ارائه می دهد.


برای دانلود استاندارد ISO 9004 کلیک کنید.

برای دانلود متن فارسی ISO 9004 منتشر شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کلیک کنید.